სემინარი ფასს სტანდარტების შესახებ

ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური 7 მაისს ფასს სტანდარტებისა (IFRS) და მსს ფასს სტანდარტის (IFRS for SMEs) აქტუალური საკითხების შესახებ სემინარს გამართავს. […]

სავალდებული ფინანსური აღრიცხვა საწარმოებისთვის

ახალი კანონი ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ მიზნად ისახავს  ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ ფინანსური […]

მეოთხე კატეგორიის საწარმოებისთვის

ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი მეოთხე კატეგორიის საწარმოებისთვის 29 მარტს, ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის[…]