აუდიტორული

 1. კერძო სექტორის მომსახურება
 2. საჯარო სექტორის მომსახურება
 3. საგადასახადო აუდიტი

ფინანსური მომსახურება

 1. ფინანსური ანალიზი
 2. ბიზნეს რისკების შეფასება
 3. საფინანსო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის უზრუნველყოფა

ბუღალტრული

 1. ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება
 2. ბუღალტრული აღრიცხვის აღდგენა
 3. ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების აღრიცხვა

კომპლექსური საბუღალტრო მომსახურება
გთავაზობთ სრულ საბუღალტრო მომსახურებას საერთაშორისო სტანდარტების, ადგილობრივი საკანონმდებლო მოთხოვნების მაქსიმალურად გათვალისწინებით და აღრიცხვის უწყვეტობის პრინციპის დაცვით. ასევე გთავაზობთ საგადასახადო ორგანოებთან წარმომადგენლობას, ანგარიშსწორებას და თვის ჭრილში ფინანსური ინფორმაციის წარმოდგენას.

ბუღალტერიის წარმოება ადგილზე
ბუღალტერია ადგილზე გულისხმობს ჩვენი კვალიფიციური ბუღალტრის მიერ თქვენს ოფისში ბუღალტრის ან მთავარი ბუღალტრის ფუნქცია – მოვალეობების შესრულებას. ჩვენი კომპანია პასუხისმგებელია, რომ მომაგრებული ბუღალტერი გაგიწევთ განახლებულ და ადეკვატურ კონსულტაციებს, უზრუნველყოფს საგადასახადო და სააღრიცხვო პრაქტიკაში ახალი ცვლილებების მონიტორინგს და შეასრულებს მაღალკვალიფიციურ საბუღალტრო მომსახურებას.

ბუღალტერიის აღდგენა – აწყობა
გარკვეული პერიოდის განმავლობაში თუ არ გიწარმოებიათ ბუღალტრული აღრიცხვა და ანგარიშგება, გადამხდელის ინტერესების მაქსიმაურად გათვალისწინებით აუდიტორული კომპანია BS Consulting იღებს პასუხისმგებლობას აღადგინოს ან შექმნას თქვენი ბუღალტრული ჩანაწერები, შეასრულოს შესაბამისი ანგარიშგება საბიუჯეტო სტრუქტურებთან ან ბიზნეს პარტნიორებთან და მოგცეთ სრული, უტყუარი სურათი თქვენი ბიზნესის მდგომარეობის შესახებ

საგადასახადო მომსახურება

 1. კონსულტაციები საგადასახადო საკითხებში
 2. დეკლარაციების მომზადება და წარდგენა
 3. საგადასახადო დავების წარმოება

 

საჯარო სექტორის აუდიტორული მომსახურება

   1. ფინანსური აუდიტი
   2. შესაბამისობის აუდიტი
   3. ეფექტიანობის აუდიტი

ბიზნესში წარმატების მისაღწევად აუცილებელია მისი პერიოდული აუდირება სხვადასხვა მიმართულებით, თუმცა ქართული კომპანიების უმეტესობა ამ ყველაფერს არ აქცევს შესაბამის ყურადღებას და ამიტომ გარკვეულ შემთხვევებში კომპანიები ფინანსური ანგარიშგების სიზუსტის კუთხით პრობლემებს აწყდებიან.

ასეთ ვითარებაში საუკეთესო გამოსავალი ფინანსური აუდიტია, რომელიც გულისხმობს:
• კომპანიის ფინანსურ აუდიტს საანგარიშო წლის ჭრილში
• კომპანიის პერიოდულ აუდიტს (საანგარიშო თვის ან კვარტლის ჭრილში)
• ბუღალტრული ან/და ფინანსური დეპარტამენტის პერიოდულ დახმარებას და მათთვის კონსულტაციის გაწევას.

რატომ გჭირდებათ ფინანსური აუდიტი?
1. იღებთ დასკვნას საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის შესახებ;
2. იღებთ კომპანიის მიერ  განხორციელებული სამეურნეო ოპერაციების სტრუქტურულად ჩამოყალიბებულ ფინანსურ სურათს, რაც  ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახული ინფორმაციის სანდოობის ხარისხს ზრდის და მის მომხმარებლებს ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მიღების საშუალებას აძლევს;
3. ფინანსურ  ანგარიშგებაში ასახულია ინფორმაცია კომპანიის აქტივების,  ვალდებულებების, საკუთარი კაპიტალის,  შემოსავლებისა და ხარჯების, მოგებისა და ზარალის, კომპანიის ფულადი სახსრების მოძრაობის, აგრეთვე,  სააღრიცხვო პოლიტიკისა და სხვა დამატებითი მაჩვენებლების შესახებ;
4. აფასებთ კომპანიის მიერ ფულადი საშუალებებისა და მათი ექვივალენტების გამომუშავების შესაძლებლობას, ადგენთ მათ საიმედოობასა და დროულობას, რომელიც აუცილებელია მომხმარებლის მიერ ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მისაღებად;

5. იღებთ დასკვნას საწარმოს განკარგულებაში არსებული ეკონომიკური რესურსების შესახებ, მის სტრუქტურაზე, ლიკვიდურობასა და საწარმოს გადამხდელუნარიანობაზე, რომელიც საშუალებას მოგცემთ  განსაზღვროთ კომპანიის მიერ მომავალში ფულისა და ფულადი ეკვივალენტების მიღების უნარი;
6. იღებთ ინფორმაციას კომპანიის ფინანსური მდგომარეობის ცვლილების შესახებ, რაც აუცილებელია საწარმოს კომპანიის ფინანსური და სამეურნეო საქმიანობის შესაფასებლად;
7. იღებთ დაწვრილებით ანგარიშის გამოვლენილი დარღვევა-ნაკლოვანებების მითითებით, მათი აღმოფხვრისა და ასევე შიდა კონტროლის სისტემის სქემების სრულყოფის რეკომენდაციებს;
8. ფლობთ ინფორმაციას ეფექტიანობის, მომგებიანობის შესაძლო ზრდის პერსპექტივებზე;
9. იღებთ დამოუკიდებელ, ობიექტურ შეფასებას თქვენი ბიზნესის მომგებიანობის შესახებ;
10.ფლობთ ინფორმაციას კომპანიაში არსებულ ფინანსურ ხარვეზებზე და გაძლევთ რეკომენდაციებს, რაც საბოლოო ჯამში, ამცირებს მოსალოდნელ რისკებს და მათთან დაკავშირებულ ფინანსურ ხარჯებს.