საკონსულტაციო მომსახურება

  1. ინვენტარიზაცია
  2. ბიუჯეტირება
  3. საინვესტიციო პროექტების შეფასება