საგადასახადო მომსახურება

  1. კონსულტაციები საგადასახადო საკითხებში
  2. დეკლარაციების მომზადება და წარდგენა
  3. საგადასახადო დავების წარმოება