ფინანსური მომსახურება

  1. ფინანსური ანალიზი
  2. ბიზნეს რისკების შეფასება
  3. საფინანსო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის უზრუნველყოფა