ფინანსური ანგარიშგება – მისი არსი და მიზანი

ფინანსური ანგარიშგება – მისი არსი და მიზანი ფინანსური ანგარიშგება არის საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში საწარმოს ფინანსური მდგომარეობისა და მის მიერ განხორციელებული სამეურნეო ოპერაციების სტრუქტურულად ჩამოყალიბებული ფინანსური სურათი.  ფინანსურ ანგარიშგებაშიასახული ინფორმაცია მის მომხმარებლებს ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მიღების საშუალებას აძლევს.  აქედან გამომდინარე,ფინანსური ანგარიშგების მიზანი მომხმარებელთა ფართო წრისათვის საწარმოს ფინანსური მდგომარეობისა და მისი ცვლილებების, საწარმოს საქმიანობის შედეგებისა და ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებაა. ფინანსურ  ანგარიშგებაში ასახულია ინფორმაცია საწარმოს აქტივების,  ვალდებულებების, საკუთარი კაპიტალის, შემოსავლებისა და ხარჯების, მოგებისა და ზარალის, საწარმოს ფულადი სახსრების მოძრაობის, აგრეთვე,  სააღრიცხვოპოლიტიკისა და სხვა დამატებითი მაჩვენებლების შესახებ. საწარმოს მიერ ფულადი საშუალებებისა და მათი ექვივალენტების გამომუშავების შესაძლებლობათა შესაფასებლად, მათი საიმედობისა და დროულობის დასადგენად, რომელიც აუცილებელია მომხმარებლის მიერ ეკონომიკური გადაწყვეტილებებისმისაღებად, გარკვეული სახისი ნფორმაციაა საჭირო. ამ ინფორმაციის საფუძველზე განისაზღვრება საწარმოს შესაძლებლობადაფაროს ვალდებულებები, გაანაწილოს მოგება მფლობელთა შორის. სწორედ ასეთი სახის ინფორმაციია იყრის  თავს ფინანსურანგარიშგებაში. […]

სამუშაო შეხვედრა მეოთხე კატეგორიის საწარმოებისთვის

სამუშაო შეხვედრა მეოთხე კატეგორიის საწარმოებისთვის ფინანსური ანგარიშგების ახალი სტანდარტთან დაკავშირებით 2018 წლის 19 ივნისს, საქართველოს ფინანსთა[…]

სარეკომენდაციო მითითება 2017 წლის ფინანსური ანგარიშგებისთვის

სარეკომენდაციო მითითება 2017 წლის ფინანსური ანგარიშგებისთვის ფასს სტანდარტების პირველად გამოყენებასთან დაკავშირებით სარეკომენდაციო მითითება 2017 წლის ფინანსური[…]

ანგარიშგებების მომზადების პერიოდულობა პირველი კატეგორიის საწარმოსთვის

პირველი კატეგორიის საწარმო სუბიექტი*, რომლის მაჩვენებლები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს შემდეგი სამი კრიტერიუმიდან სულ მცირე ორ კრიტერიუმს[…]

ანგარიშგების წარდგენის პროცესის პრეზენტაციები

ანგარიშგების წარდგენის პროცესის პრეზენტაციები პირველი და მეორე კატეგორის საწარმოების, საზოგადოებრივი დაინტერესების პირებისა და მათი მომსახურე აუდიტორების/აუდიტორული[…]